Bridgeklubben Young Sharks
jun
9

24/4-2006 – Referat af generalforsamling i Young Sharks

written by admin

1. Valg af dirigent

Formanden startede med at byde velkommen til generalforsamlingen, som herefter valgte Jakob Røjel som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at dagsordenen fremgik af vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år

Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forgangne år og indledte med at opsummere klubmedlemmernes resultater i den forgangne sæson.:

Eksterne resultater:

DM-damepar: Ulla ; guld

DM-mixpar: Ulla – Ulrik ; bronze

DM-juniorpar: Jonas ; sølv

KM-damepar: Bjørg – Snak ; guld

KM-mixpar: Morten – Trine ; guld

KM-par: Steen ; guld

DM-klubber: Michael, Henrik Røn, Konow ; bronze

Tredje div: Maria op

Første div: Konow, Mini, Michael ; guld, Jacob Røn, Steen ; bronze

Pokal: Mikkel;bronze, Michael, Mini ; sølv, Fredin ; Guld

Iceland Air Open Par: Gregers – Michael ; sølv

Iceland Air Open Hold: Konow – Sejr ; guld

Interne resultater:

Parkval: Ulla, Ulrik, Tyson

Parfinale: Maria – Jonas

Hold: Mini, Frydenlund, Ulla, Ulrik og Tyson

Enkeltmand: Mini

Speedball: Troels – Preben

Imp-par: Trine, Lone, Chrissie

Surprise: Henrik Røn

Pokal: Snogen – Anne Britze, Chrissie – Trine

Bronzegud: Tyson – 306

Bronzenisse: Lizzy – 16

Derpå blev Generalforsamlingen suspenderet, så klubben kunne give et glas.

Da Generalforsamlingen blev genoptaget godkendte generalforsamlingen formandens beretning.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab

Kasseren (Morten) gennemgik det reviderede regnskab.

Generalforsamlingen godkendte herefter det reviderede regnskab.

4. Fastlæggelse af kontingent

Kassereren (Morten) fremlagde bestyrelsens budget for sæsonen 2005/2006 med en oversigt over det forventede driftsresultat med et årligt kontingent fra 750 kr. til 950 kr. ved henholdsvis 32 og 40 medlemmer.

Kassereren oplyste, at det er den gamle bestyrelses indstilling, at kontingentet ved 32 medlemmer fortsætter uændret på 850 kr., hvilket vil give et mindre overskud. Kassereren oplyste, at budgettet var baseret på særdeles konservative estimater. Der blev afholdt en vejledende afstemning og resultatet var et overvældende flertal for uændret kontingent, samt fastholdes af 16 par.

5. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Bestyrelsen kunne meddele, at Henrik Røn, Gregers og Ulrik ikke ønskede genvalg.

Morten og Preben VM meddelte begge, at de var villige til at fortsætte. Derudover meldte Lizzy, Anders Hagen og Henrik Frydenlund sig som kandidater til den nye bestyrelse. Da bestyrelsen jf vedtægternes §8 skal bestå af mindst 3 og højst 5 medlemmer var der således ikke behov for kampvalg.

Alle 5 opstillede blev valgt til bestyrelsen af generalforsamlingen.

Derudover blev Claus Jensen blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Der var herefter valg af revisor og revisorsuppleant. Generalforsamlingen genvalgte Peter Teisen som revisor og Sejr som revisorsuppleant.

8. Eventuelt

Under eventuelt blev følgende punkter debatteret:

ZZZ forslår at klubben køber et pokalskab. VM opfordre medlemmerne til at melde ud om de ønsker nye klubtrøjer. Mama og Lizzy klapper af hinanden, som følge af den fantastiske indsats de har begået for klubben i løbet af sæsonen J

Referent: Preben VM

Comments are closed.

Seneste nyt