Bridgeklubben Young Sharks

Vedtægter

Skrevet af Henrik Røn

Vedtægter for Bridgeklubben Young Sharks

 

§1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er Young Sharks, i daglig tale YS. Klubbens hjemsted er Danmarks Bridgeforbunds, kreds I, som er Distrikt København.

Klubben er stiftet d. 17/5 2001.

§2. Formål

Klubbens formål er at samle hyggelige og “gode” bridgespillere til regelmæssige spilleaftener, hvor såvel sportslige som sociale forhold skal tilgodeses.

§3. Tilhørsforhold

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og er til enhver tid underlagt såvel Danmarks Bridgeforbunds som Distrikt Københavns vedtægter, reglementer og regler.

§4. Medlemskab og ansøgning om optagelse

Medlemskab af klubben gælder for een sæson uanset om der er tale om passivt eller aktivt medlemskab. En sæson følger Danmarks Bridgeforbunds sæson fra 1/9 til 31/8 det efterfølgende år.

Alle medlemmer er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og regler samt leve op til klubbens formål.

For ansøgere under 18 år skal forældre eller værge give mundtligt eller skriftligt samtykke til bestyrelsen. Det er uanset om ansøgningen gælder aktivt eller passivt medlemskab.

Stk 1: Ansøgning om aktivt medlemskab

Alle der ønsker optagelse som aktive medlemmer i den kommende sæson skal søge om optagelse senest en uge inden den ordinære generalforsamling for indeværende sæson. Dette gælder uanset om man er aktivt medlem, passivt medlem eller ikke er medlem i indeværende sæson. Se §9 angående tidspunktet for afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

Ansøgning om optagelse som aktivt medlem sker som del af et par. Et par består af mindst 2 spillere, så det er også muligt at søge om optagelse som et par med 3 eller flere spillere. Ansøgningen skal sendes pr. brev eller e-mail til bestyrelsen.

Personer som er i kontingentrestance kan godt søge om optagelse som aktivt medlem, men kan ikke optages i klubben før restancen er bragt ud af verden, se §6. Modtager bestyrelsen en ansøgning om optagelse fra et par, hvor en eller flere i parret er i kontingentrestance, er det bestyrelsens pligt at gøre parret opmærksom på restancen, så den kan bringes ud af verdenen.

Umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb afgør bestyrelsen suverænt hvilke af de ansøgende par der optages i klubben som aktive medlemmer i den kommende sæson. Bestyrelsen skal senest to dage inden generalforsamling for indeværende sæson offentliggøre på klubbens hjemmeside hvem der er optaget i kommende sæson. Optagelse er økonomisk bindende for hele den kommende sæson.

Stk 2: Ansøgning om passivt medlemskab

Bestyrelsen kan også optage passive medlemmer. Bestyrelsen afgør suverænt hvem der optages som passive medlemmer.

Personer som er i kontingentrestance kan godt søge om optagelse som passivt medlem, men kan ikke optages i klubben før restancen er bragt ud af verden, se §6. Modtager bestyrelsen en ansøgning om passivt medlemskab fra en person, som er i restance, er det bestyrelsens pligt at minde personen om restancen, så den kan blive bragt ud af verden.

§5. Spillesæson og afvikling af turneringer

Spillesæsonen går fra starten af september til slutningen af april det efterfølgende år.

Turneringer og andre arrangementer planlægges og ledes af bestyrelsen under hensyntagen til §2.

Den (eller de) turneringsansvarlige leder de enkelte turneringer i henhold til Danmarks Bridgeforbunds love og regler for turneringsbridge.

I den udstrækning det er muligt anvendes Danmarks Bridgeforbunds handicapsystem i turneringerne.

Da Young Sharks ikke har en turneringsleder, kan eventuelle tvivlsspørgsmål og tvister om resultater i forbindelse med turneringer (dvs. situationer og afgørelser ved bordet) indbringes for bestyrelsen. Hvis der er blevet truffet en afgørelse ved bordet, så kan denne efterfølgende appelleres til bestyrelsen.

§6. Kontingent

Kontingentet for aktivt medlemskab fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet for passivt medlemskab fastsættes af bestyrelsen og består af kontingentet til Danmarks Bridgeforbund og distrikt København, samt et administrationsgebyr.

Kontingent skal betales een gang for hele spillesæsonen. Termin for indbetaling og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Juniorer betaler halvt kontingent ved medlemskab.

Passive medlemmer bliver som hovedregel først indmeldt i Danmarks Bridgeforbund efter at der er betalt kontingent.

Stk 1: Restance

Hvis et aktivt medlem ikke har betalt kontingent inden den af bestyrelsen fastsatte termin, giver (eller sender) bestyrelsen en påmindelse til medlemmet med en frist på 14 dage til at betale kontingent for indeværende sæson. Hvis medlemmet efter udløb af fristen i påmindelsen fortsat ikke har betalt kontingent, giver (eller sender) bestyrelsen en ny skriftlig påmindelse med varsel om, at såfremt medlemmet ikke inden 7 hverdage har betalt kontingent, kan medlemmet sættes i karantæne uden at dette forelægges generalforsamlingen. Medlemmet har dog krav på at blive hørt af bestyrelsen, se §7.

Se §4 for reglerne omkring optagelse i klubben når ansøgeren er i restance.

§7. Udelukkelse = Karantæne eller eksklusion

Klubbens procedurer og formalia for udelukkelse følger Danmarks Bridgeforbunds vedtægter §§ 13 & 14 samt de af repræsentantskabet vedtagne regler for straffe. Begge dele kan findes på Danmarks Bridgeforbunds hjemmeside eller rekvireres fra Danmarks Bridgeforbund. Denne paragraf er mindstekrav til proces og formalia og skulle Danmarks Bridgeforbund vedtægter og regler stille større krav, så har disse forrang.

Såfremt et medlem handler til skade for klubben eller vedkommende ikke opfylder sine forpligtelser som medlem, se §4, så kan bestyrelsen træffe en beslutning om, at dette medlem enten får en skriftlig advarsel, udelukkes midlertidigt (karantæne)  eller udelukkes permanent (eksklusion). Enhver udelukkelse vedtaget af bestyrelsen kan omstødes af en generalforsamling.

For at kunne vedtage en udelukkelse skal bestyrelsen (i) afholde et bestyrelsesmøde for at vedtage udelukkelse og (ii) senest 2 uger før mødet varsle medlemmet om mødet og den mulige udelukkelse. Efter at være varslet om den mulige udelukkelse kan medlemmet kræve at blive hørt på bestyrelsesmødet inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Efter at bestyrelsen har truffet sin afgørelse skal denne meddeles medlemmet skriftlig med en begrundelse for udelukkelsen.

Alle udelukkelser skal indberettes til Danmarks Bridgeforbund.

Stk 1: Karantæne

Enhver midlertidig udelukkelse (karantæne) skal være tidsbegrænset. Karantæne på grund af restance, se §6, skal derfor fornys, hvis medlemmet ikke har betalt efter første karantæne er overstået.

Stk 2: Eksklusion

I sager om eksklusion kan det ekskluderede medlem kræve, at eksklusionen stadfæstes på førstkommende generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling, hvis formalia i §11 omkring indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling er overholdt. Ved en generalforsamling skal sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver simpelt flertal.

§8. Generelle formalia omkring generalforsamlinger

Denne paragraf gælder både ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle anliggender. Kun aktive medlemmer har stemmeret på generalforsamlinger.

Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert fremmødt aktivt medlem kan medbringe fuldmagt fra eet andet stemmeberettiget medlem.

En generalforsamling ledes af en dirigent, som (i) ikke er medlem af bestyrelsen og (ii) vælges af de stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer eller beslutning om klubbens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§16 & 17.

Afstemninger skal foretages skriftligt ved personvalg mellem flere kandidater. Andre afstemninger kan foretages skriftligt såfremt mindst fem medlemmer forlanger det.

Bestyrelsen udfærdiger et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§9. Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den sidste spilleaften i spillesæsonen og indvarsles senest 3 uger forinden ved opslag i spillelokalet og/eller annoncering på klubbens hjemmeside på internettet.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftlig indsendes til bestyrelsens formand senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag kan rekvireres hos bestyrelsen og fremlægges for medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen. Se §13 omkring regler for rekvisition af det reviderede regnskab.

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer, se dog §§ 16 & 17 omkring vedtægtsændringer og opløsning.

§10. Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsordenen for den ordinære generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Fastlæggelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af bestyrelsessuppleant.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

§11. Ekstraordinær generalforsamling

Stk 1: Bestyrelsens muligheder for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan afholde ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det påkrævet, dog med mindst to ugers varsel og den ekstraordinære generalforsamling skal meddeles medlemmerne via hjemmesiden eller opslag på en spilleaften i spillesæsonen,  se dog §§16 og §§17, hvor der er beskrevet specielle regler for ekstraordinære generalforsamlinger i forbindelse med vedtægtsændringer eller opløsning af klubben.

Stk 2: Medlemmernes muligheder for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt 1/5 af de aktive medlemmer indsender en skriftligt motiveret begæring herom til bestyrelsens formand med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Hvis bestyrelsen modtager en skriftlig begæring om ekstraordinær generalforsamling og den skriftlig begæring overholder betingelserne fra foregående sætning, skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse.

Stk 3: Formalia omkring afvikling af ekstraordinær generalforsamling

Se §8 omkring generelle formalia for generalforsamlinger.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er dog i sagens natur kortere end for en ordinær generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Emne(r), som ønskes behandlet.

§12. Bestyrelsen

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Generalforsamlingen vælger også een bestyrelsessuppleant. Alle aktive eller passive medlemmer, der er fyldt 15 år, er valgbare til bestyrelsen eller som bestyrelsessuppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fordeler arbejdsopgaverne på den måde, som bestyrelsen anser som værende mest formålstjenlig. Der skal dog vælges en formand, en næstformand og en kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede og de tilstedeværende skal inkludere formanden, næstformanden eller begge.

Bestyrelse skal offentliggøre beslutningsreferat fra det konstituerende bestyrelsesmøde, samt fra alle generalforsamlinger. Bestyrelsen kan vælge at offentliggøre beslutningsreferat fra andre bestyrelsesmøder. Bestyrelsens vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller på begæring af 2 bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed bortfalder et eventuelt forslag.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (f.eks. spilleudvalg og turneringskomite) til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen kan vælge at udarbejde klubregler, som for eksempel kan omhandle tilladte systemer, oprydning, rygning og indtagelse af alkoholiske drikke, men klubregler er ikke begrænsede til disse emner. En generalforsamling kan altid stille forslag om at klubregler skal ændres.

§13. Regnskab

Klubbens regnskabsår går fra 1. maj til 30. april.

Regnskabet fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Klubbens medlemmer har mulighed for at rekvirere regnskabet inden generalforsamling og modtages en rekvisition, så skal regnskabet stilles til rådighed en uge inden den ordinære generalforsamling.

§14. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant for een sæson ad gangen.

Revisoren skal hvert år gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede.

§15. Tegning og hæftelse

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 10.000 kr eller ved lånoptagning kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben.

§16. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling.  For at en generalforsamling er beslutningsdygtig omkring vedtægtsændringer kræves, at mindst to tredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at et forslag om vedtægtsændringer kan vedtages, kræves det at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter. I fald denne nye ekstraordinære generalforsamling vil falde udenfor spillesæsonen, og bestyrelsen anmoder om det, kan generalforsamlingen ved afstemning med simpelt flertal tillade, at den ekstraordinære generalforsamling udskydes til en spilleaften i første måned af den kommende sæson.

Ved denne nye ekstraordinære generalforsamling kræver vedtægtsændringer også 2/3 af de afgivne stemmer uanset de fremmødtes antal.

§17. Opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at opløsning af klubben kan vedtages, kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget om opløsning. Opnås et sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter. Ved denne nye ekstraordinær generalforsamling kræver beslutning om opløsning også 3/4 af de afgivne stemmer uanset de fremmødtes antal.

I tilfælde af klubbens opløsning realiseres klubbens ejendele. En del af klubbens formue anvendes til gravøl til de medlemmer, der møder op fra kl. 18.30 på Cafe Kildevæld ved Svanemøllen St. på en af bestyrelsen, med mindst 14 dages varsel, fastsat dag. Hvor stor en del af klubben formue der anvendes på gravøl bestemmes af den generalforsamling, hvor opløsningen vedtages. Den resterende del af formuen skal tilgå Danmarks Bridgeforbund eller en anden almennyttig dansk forening relateret til bridge.

 

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen d. 20/3 2018


Formand                               Dirigent

Henrik Røn                           Karsten Nissen Pedersen

Seneste nyt