Bridgeklubben Young Sharks
jun
9

25/4-2005 – Referat af generalforsamling i Young Sharks

written by admin

1. Valg af dirigent

Formanden startede med at byde velkommen til generalforsamlingen, som herefter valgte Jakob Røjel som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at dagsordenen fremgik af vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år

Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forgangne år og indledte med at opsummere klubmedlemmernes resultater i den forgangne sæson. Disse var i nogenlunde kronologisk orden:.

Steen Møller vandt DM par og senere EM for seniorer.
Fredin vandt sølv ved EM og vandt senere både Pokalen og DM Hold.
Ulla blev nummer 3 i Hecht Cup.
Konow, Michael og Gregers vandt 2. division og rykkede dermed op i 1. division.
Ib, Brian, Teisen, Filter og Bensby vandt 3. division Øst og rykkede op i 2. division.
Mikkel og Kasper Billy vandt 3. division Vest og rykkede op i 2. division
Christina vandt DM Damehold
Christina og Lone vandt KM Damepar
Morten, Kenneth og VM vandt Københavnerserien

Formanden konkluderede, at da klubben havde aktier i vinderne af 1. division, 2. division, begge 3. divisioner, Pokalen, DM Par, DM Damepar, DM Damehold, KM Damepar måtte den forgangne sæson betegnes som tilfredsstillende. Derpå blev Generalforsamlingen suspenderet, så klubben kunne give et glas.

Da Generalforsamlingen blev genoptaget reflekterede formanden over, at Juniorpar og Juniorhold var skalpe, der glimrede ved deres fravær.

Formanden reflekterede ligeledes over, at klubbens yngste medlem snart fylder 30. Dette førte til forslag fra Christina Klemmensen om, at klubben i fremtiden tilgodeså ansøgninger fra juniorer. Forslaget blev godt modtaget, men det blev også gjort klart, at der, klubbens navn desuagtet, ikke står noget i vedtægterne om at juniorer skal tilgodeses.
Formanden fortsatte sin beretning ved at gøre rede for klubbens interne resultater:

Holdturneringen blev vundet af: Ib, Iver, Ulla og Bjørg
Parturneringen blev vundet af: Henrik Røn, Jesper G og Jakob Røjel
Impparturneringen blev vundet af: Ulrik og Teisen
Pokalturneringen blev vundet af: Morten, Kenneth, Christina og Susanne Rosthøj (sub)
Enkeltmand blev vundet af: Kasper Konow (fan)
Surpriseturneringen blev vundet af: Filter, Bensby, Teisen og Jesper G.
Speedballturneringen blev vundet af: Jesper G. og Jakob Røjel

Endelig blev Årets Bronzegud Mikkel Larsen med 308 bp. Bestyrelsen havde valgt også at kåre Årets Bronzenisse, som blev Trine med imponerende 0 bp.

Formanden afsluttede sin beretning med at takke Ib og Henrik Røn for uvurderlig IT-support, Preben VM for på eksemplarisk vis at holde klubben åben til ud på de små timer og endelig Lizzy for hendes indsats på alle områder. Formanden takkede også arrangementsudvalget for deres engagement.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab

Kasseren (Morten) gennemgik det reviderede regnskab.

Generalforsamlingen godkendte herefter det reviderede regnskab.

4. Fastlæggelse af kontingent

Kassereren (Morten) fremlagde bestyrelsens budget for sæsonen 2005/2006 med en oversigt over det forventede driftsresultat med et årligt kontingent fra 750 kr. til 950 kr. ved henholdsvis 32 og 40 medlemmer.

Kassereren oplyste, at det er den gamle bestyrelses indstilling, at kontingentet ved 32 medlemmer fortsætter uændret på 850 kr., hvilket vil give et mindre underskud. Kassereren oplyste dog, at budgettet var baseret på særdeles konservative estimater. Der blev afholdt en vejledende afstemning og resultatet var et overvældende flertal for uændret kontingent.

5. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Bestyrelsen kunne meddele, at sekretæren (Jesper) og den turneringsansvarlige (Lone) ikke ønskede genvalg.

Formanden, næstformanden og kassereren meddelte alle, at de var villige til at fortsætte. Derudover meldte Preben VM og Henrik Røn sig som kandidater til den nye bestyrelse. Da bestyrelsen jf vedtægternes §8 skal bestå af mindst 3 og højst 5 medlemmer var der således ikke behov for kampvalg.

Alle 5 opstillede blev valgt til bestyrelsen af generalforsamlingen.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Der var herefter valg af revisor og revisorsuppleant. Generalforsamlingen genvalgte Peter Teisen som revisor og Claus Jensen som revisorsuppleant.

8. Eventuelt

Under eventuelt blev følgende punkter debatteret:

Knut, der ikke var til stede under generalforsamlingen, foreslog, at man øgede spilantallet i klubben; dog specielt med henblik på Speedballturneringen, hvor spilantallet skulle sættes op fra 60 til 75. Der var stor tilslutning til at forøge spilantallet i Speedballturneringen, mens holdningen var, at spilantallet i de øvrige turneringer var i orden. Det blev dog foreslået, at man øgede antallet af spil i holdkampene fra 32 til 36 eller 40.

Gregers, der havde modtaget et link til www.den-belgiske-olmand.dk fra Ib, foreslog, at man bestilte en sending øl derfra. Så kunne klubbens medlemmer bestille via klubben, og klubben kunne købe et par kasser til salg på klubaftener. Forslaget faldt i god jord.

Christina spurgte om Birgit var tilfreds med ølordningen. Gregers og Henrik svarede at ølregnskabet ikke nødvendigvis stemte på kroner og ører, men at Birgit var særdeles tilfreds.

Referent: Gregers Bjarnarson

Comments are closed.

Seneste nyt