Bridgeklubben Young Sharks
jun
9

26/4-2004 – Referat af generalforsamling i Young Sharks

written by admin

1. Valg af dirigent

Formanden (Ib) startede med at byde velkommen til generalforsamlingen, som herefter valgte Jakob Røjel som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at dagsordenen fremgik af vedtægterne

2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år

Formanden (Ib) aflagde bestyrelsens beretning for det forgangne år og oplyste, at det alt i alt går godt i klubben. Klubben havde i 2003/2004 16 par, men vi prøvede i majturneringen 2003 (Griffin Pairs) at være 22 par, hvilket var lidt trangt. Formanden gjorde opmærksom på, at medlemmerne stadig godt kan blive lidt bedre til at hjælpe med det praktiske, herunder med at rydde op og fylde køleskabet op. Indtil videre fortsætter klubben i lokalerne på Godthåbsvej.

De faste holdepunkter i turneringsprogrammet er parturneringen, IMP-parturneringen og holdturnering, og i denne sæson prøvede vi blandt andet en enkeltmandsturnering med sweep-stake og en enaftens pokalturnering. Formanden redegjorde for sæsonens resultater:

Michael og Mikkel vandt parturneringen
Lone, Kasper Billy og Knut vandt speedball
Ulla, Kasper K. og Gregers vandt Imp-par
Christina K., Henrik Røn, Brian og Tens vandt holdturneringen
Ulrik og Tyson vandt pokalturneringen med Kello og Laina
Mikkel og Louis vandt det indlagte åbne hus
Enkeltmandsturneringen blev vundet af Christina M.

Årets bronzegud blev Bo Lønberg Bilde med 259 bronzepoints.

Formanden fortalte herefter, at klubbens medlemmet i sæsonen havde leveret mange gode resultater i turneringer uden for klubben. Formanden nævnte:

Ulla og Gregers vandt DM Mix i maj 2003
Ulla og Christina K. vandt bronze ved NM på Færøerne
Sejr vandt bronze ved NM for juniorer i Finland
Bjørg og Andreas vandt sølv ved VM for juniorer i Paris
Gregers, Michael, Kasper K. og Lars Pedro Villinger vandt pokalen i Ålborg, mens formandens og kassererens hold måtte strække våben i semifinalen
Gregers, Knut og Anders Hagen blev nr. 2 ved DM klubhold
Jesper Gamrath, Henrik Røn og brødrene Zeeberg var i kvartfinalen i Transnational turneringen i Frankrig
Ulla, Bjørg, Maria Rahelt og Stense Farholt vandt DM damehold
Peter Fredin vandt sølv ved DM-hold
Fie blev nr. 2 og Sejr nr. 3 ved DM-juniorhold
Ved DM åben par vandt Steen Møller, Kasper K. og Anders Hagen blev nr. 5, Gregers og Michael blev nr. 10, Kasper Billy nr. 21 og Claus nr. 25
Ved DM damepar var der sejr til Ulla og Maria, mens Fie og Christina M. blev nr. 8 og Maj Britt og Anne nr. 13

Formanden oplyste, at klubben har skiftet udbyder for hjemmesiden, men at dette ikke fungerer helt tilfredsstillende. Der spilles majturnering i 2004 med Bridgebutikken som velvillig sponsor. Trøjesalget var en succes med Robin som leverandør lige som sidste gang.

Formanden oplyste, at der ikke har været øvrige arrangementer i den forløbne sæson, men den gamle bestyrelse foreslår et arrangementsudvalg med Iver som koordinator. Formanden opfordrede medlemmerne til at melde sig til udvalget eller til at lave arrangementer. Endelig redegjorde formanden for forløbet omkring indlæggene på hjemmesiden fra Uran Epsilon.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab

Da kassereren (Iver) var bortrejst fremlagde sekretæren (Morten) regnskabet på kassererens vegne.

Der har i det forgangne år været indtægter på 30.371,60 kr., hvilket altovervejende stammer fra kontingentindbetalingen fra 35 aktive medlemmer, 14 passive medlemmer og 10 medlemmer af fanklubben. Der har heroverfor været udgifter for 30.602,17 kr., hvilket giver et mindre underskud på 230,57 kr.

Om årsagen til underskuddet oplyste sekretæren blandt andet, at der i forhold til det budgetterede har været en væsentlig forhøjelse i kontingent til forbundet, hvilket især skyldes bortfaldet af portostøtten i forbindelse med udsendelse af bridgebladet. Også udgiften til distriktet er steget en anelse.

Udgiften til præmier har været højere end budgetteret, fordi klubben har holdt flere turneringer end normalt. Derudover er der i regnskabet en stor udgiftspost til vores hjemmeside (herunder til skift af domæne midt i sæsonen), som der ikke er budgetteret med, fordi vi sidste år havde denne udgift dækket ind via en sponsor Endelig er posten med diverse udgifter højere end forventet, hvilket især skyldes, at klubben har anskaffet sig et mindre musikanlæg, som benyttes flittigt på klubaftenerne.

Dette bevirker, at klubben pr. 1/5-2004 har en kassebeholdning på 3.636,31 kr. Klubbens revisor har gennemgået og underskrevet regnskabet.

Generalforsamlingen godkendte herefter det reviderede regnskab.

4. Fastlæggelse af kontingent

Sekretæren fremlagde bestyrelsens budget for sæsonen 2004/2005 med en oversigt over det forventede driftsresultat med et årligt kontingent fra 750 kr. til 950 kr. ved henholdsvis 32 og 40 medlemmer.

Sekretæren oplyste, at det er den gamle bestyrelses indstilling, at kontingentet ved 32 medlemmer forhøjes til 850 kr., hvilket vil give et mindre underskud på 580 kr. Heri er dog ikke indregnet kontingentindbetalingen fra passive medlemmer og fanclubmedlemmer.

Dirigenten udtalte, at de 2 essentielle spørgsmål er, hvor meget der skal betales i kontingent, og hvor mange aktive medlemmer vi ønsker at være. Det er i den forbindelse åbenlyst, at kontingentet ikke kan fastholdes på 750 kr., hvis klubbens størrelse fastsættes til 32 medlemmer.

Der blev herefter til brug for den kommende bestyrelse afholdt 2 vejledende afstemninger om kontingents størrelse og antallet af medlemmer set i lyset af blandt andet lokaleforholdene og de indkomne ansøgninger.

Den første afstemning viste en overvældende tilslutning til i givet fald at forhøje kontingentet til 850 kr. Den anden afstemning gav det resultat, at 10 af de fremmødte stemte for en udvidelse af klubben til 40 medlemmer, mens 11 af de fremmødte stemte for at bevare klubbens størrelse på 32 medlemmer.

På denne baggrund overlod generalforsamlingen til den nye bestyrelse at træffe beslutning om antallet af medlemmer og kontingentets størrelse.

5. Indkomne forslag

Der var indleveret et forslag om ændring af vedtægterne fra Henrik Røn, således at der i vedtægterne indføjes en bestemmelse om ansøgningsproceduren, så det klart fremgår, hvornår ansøgninger om optagelse senest skal være den siddende bestyrelse i hænde.

Dirigenten og revisoren (Tyson) bemærkede, at der formelt set ikke var tale om et forslag om vedtægtsændring, selv om forslaget var benævnt som sådan. For at vedtægterne kan ændres skal forslaget præcist angive, hvordan vedtægterne skal ændres, eller hvilken bestemmelse der skal indsættes.

Dirigenten foreslog på denne baggrund en vejledende afstemning, om hvorvidt den nye bestyrelse skal arbejde videre med Henrik Røns forslag med henblik på en ændring af vedtægterne.

Afstemningen resulterede i et overvældende flertal for dette forslag, og den kommende bestyrelse tager initiativ til en ændring af vedtægterne inden næste generalforsamling.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Den siddende bestyrelse oplyste, at formanden (Ib) og kassereren (Iver) ikke ønskede genvalg, mens Ulrik, Gregers og Morten alle var villige til at fortsætte. Jesper Gamrath, Lone Kiær og Preben Schmidt meldte sig som kandidater til den nye bestyrelse.

Da bestyrelsen ifølge vedtægternes § 8 består af mindst 3 og højst 5 medlemmer, var der herefter valg af bestyrelse. Efter moden overvejelse besluttede dirigenten, at afstemningen skulle foregå således, at generalforsamlingen på de omdelte stemmesedler skulle stemme på de kandidater, som ønskes i bestyrelsen, dog højst 5 stemmer pr. stemmeseddel.

Der blev i alt indleveret 29 gyldige stemmesedler. Stemmerne fordelte sig således :

Morten 28 stemmer
Ulrik 26 stemmer
Gregers 22 stemmer
Jesper G. 22 stemmer
Lone 21 stemmer
Preben S. 15 stemmer

På denne baggrund erklærede dirigenten, at den nye bestyrelse består af Morten, Ulrik, Gregers, Jesper G. og Lone. Preben erklærede sig villig til at stille op som suppleant og blev valgt.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Der var herefter valg af revisor og revisorsuppleant. Generalforsamlingen valgte Tyson som revisor og Claus Jensen som revisorsuppleant.

8. Eventuelt

Eventuelt. Af punkter under den fri diskussion kan nævnes :

At Henrik Røn tilbød den nye bestyrelse at yde support til hjemmesiden

At den nye bestyrelse påtænker at oprette et “lukke-udvalg”, som skal sørge for at lukke og slukke (efter oprydning mv.) på klubaftenerne. Ankermand i bestyrelsen bliver Morten, som også er forbindelsesled til Birgit Kramhøft.

At der var diskussion af et forslag fra Lone om, at generalforsamlingen skulle give lister til den nye bestyrelse med angivelse af de ansøgere, som efter generalforsamlingens opfattelse ikke skulle optages som medlemmer. Tyson var imod og fandt, at beslutningen helt og holdent skulle overlades til bestyrelsen. Konklusionen blev, at eventuelle tilkendegivelser om de ansøgende par kunne gives til den nye bestyrelse på skrift.

At Preben Thaarup orienterede om den årlige turnering på Tenerife, hvor Preben havde udleveret YS-trøjer til 2 lokale turneringsledere og senere af egen drift havde udnævnt en af disse til æresmedlem i YS.

At Lisbeth Grove nævnte, at den nye bestyrelse kunne overveje rygeregler, hvis antallet af par blev udvidet fra 16 til 20.

At der var en diskussion af enkeltmandsturneringen i den forgangne sæson. Skjønne og Tyson var imod denne turnering, mens Kenneth og Christina M. var for. Henrik Røn og Henrik Louis mente, at såfremt denne turnering skal gentages, så skal sweep-staken opretholdes.

At der var en diskussion af tilrettelæggelsen af turneringsprogrammet. Flere mente, at holdturneringen skal afvikles ud i et uden afbrydelser, og det blev foreslået, at holdturneringen flyttes til efteråret.

Referent : Morten S. Eriksen

Comments are closed.

Seneste nyt