Bridgeklubben Young Sharks
jun
9

28/4-2003 – Referat af Generalforsamling i Young Sharks

written by admin

1. Velkomst og valg af dirigent

Jakob Røjel blev enstemmigt valgt til dirigent, og dirigenten startede med at konstatere, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning

Formanden (Brian Skjønneman) startede med at gennemgå forløbet af den netop afsluttede sæson med resultaterne af de enkelte turneringer. Årets bronzegud blev Christina Klemmensen, der med 278 bronzepoints blev topscorer. Endvidere havde flere af klubbens medlemmer gjort sig særdeles positivt bemærket i turneringer uden for klubben, både på nationalt og internationalt plan. Det var formandens opfattelse, at de forskellige turneringer havde fungeret, og at sæsonen havde vist, at Young Sharks uden konkurrence er byens og landets hyggeligste klub.

Af nye tiltag nævnte formanden sidste års majturnering Griffin Pairs, som gentages i år efter samme koncept. Herudover havde bestyrelsen arrangeret et kombineret åbent hus og whiskysmagningsarrangement. En ny runde af klubtrøjer var planlagt, men var endnu ikke blevet til noget. Formanden opfordrede den kommende bestyrelse til at tage spørgsmålet op igen efter Generalforsamlingen, når sammensætningen af medlemmer og par kendes.

Formanden bemærkede, at medlemmernes deltagelse og hjælp på klubaftenerne med oprydning mv. længe var gået godt efter sidste års venlige, men bestemte henstilling til alle om at hjælpe til. Hen mod slutningen af sæsonen gik det dog galt, og formanden anmodede igen medlemmerne om at huske, at det ikke kun påhviler bestyrelsen og enkelte ihærdige medlemmer at sørge for de praktiske ting på klubaftenerne.

Formanden sluttede af med at takke Lone Kiær for hendes indsats med maden til de 2 seneste Generalforsamlinger og juleafslutningen i december 2002.

Formandens beretning blev herefter sendt til afstemning, og beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. Regnskabet for sæsonen 2002/2003

Kassereren (Henrik Iversen) gennemgik regnskabet for sæsonen 2002/2003, som havde givet et overskud på 2.564,39 kr. Klubben gennemførte i sæsonen forskellige arrangementer (åbent hus med whiskysmagning, Griffin Pairs 2002), som ikke havde påvirket regnskabet i hverken positiv eller negativ retning, idet udgifter og indtægter var afstemt således, at arrangementerne nærmest hvilede i sig selv. Overskuddet blev overført til klubbens kassebeholdning, som herefter udgør 4.018,88 kr.

Revisor (Gregers Bjarnarsson) havde underskrevet regnskabet, og Generalforsamlingen godkendte det reviderede regnskab. Herefter besluttede kassereren at fejre godkendelsen ved at give øl til de fremmødte.

4. Budget/fastsættelse af kontingent for sæsonen 2003/2004

Kassereren fremlagde et budget for sæsonen 2003/2004, hvoraf det fremgik, at udgifterne vil udgøre 28.270 kr., hvis den kommende bestyrelse beslutter sig for 40 medlemmer, og 24.710 kr., hvis bestyrelsen beslutter sig for at optage 32 medlemmer. Kassereren fremlagde endvidere en oversigt over det forventede driftsresultat ved henholdsvis 40 og 32 medlemmer alt afhængig af kontingentets størrelse.

Det var i den forbindelse bestyrelsens oplæg til Generalforsamlingen, at kontingent fastsættes til 750 kr., hvis den kommende bestyrelse beslutter sig for 32 medlemmer, mens kontingentet nedsættes til 700 kr., hvis 40 medlemmer optages. Kassereren oplyste, at Griffin Ejendomme stadig var indstillet på at være sponsor for udgifterne til klubbens hjemmeside.

Som svar på bestyrelsens oplæg mente Ulrik Zeeberg, at kontingentet skal fastholdes på 750 kr., selv om der måtte blive optaget 40 medlemmer. De ekstra indtægter kan så øremærkes til et særligt formål, fx en jubilæumsturnering i anledning af klubbens 5-års jubilæum.

Det blev herefter besluttet at gennemføre en afstemning om fastsættelse af kontingentet for sæsonen 2003/2004. Resultatet af afstemningen viste, at der var et stort flertal for at fastsætte kontingentet til 750 kr. uanset antallet af medlemmer i den kommende sæson.

Der blev herudover gennemført en vejledende afstemning blandt de fremmødte medlemmer om, hvor mange medlemmer Generalforsamlingen ønsker optaget i klubben i den kommende sæson. Afstemningen viste, at Generalforsamlingen var delt på dette punkt, idet 9 medlemmer stemte for optagelse af 40 medlemmer, mens 8 medlemmer stemte for optagelse af 32 medlemmer.

5. Indkomne forslag

Der var ikke indleveret nogen forslag, som Generalforsamlingen skulle tage stilling til.

6. Valg af bestyrelse og suppleant

Inden Generalforsamlingen havde formand (Brian Skjønneman) og næstformand (Christina Klemmensen) meldt ud, at de ikke genopstillede til bestyrelsen. De 3 øvrige medlemmer (Ib Christian Bank, Henrik Iversen og Morten S. Eriksen) var derimod villige til genvalg. Til Generalforsamlingen meddelte Ulrik Zeeberg og Gregers Bjarnarsson, at de stillede op som nye bestyrelsesmedlemmer.

Genralforsamlingen valgte de 5 opstillede kandidater som den nye bestyrelse i Young Sharks. Derudover genopstillede Claus Jensen som suppleant til bestyrelsen, og han blev også valgt.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Da den tidligere revisor (Gregers Bjarnarsson) var blevet indvalgt i bestyrelsen, skulle Generalforsamlingen finde en ny revisor. Peter Teisen blev valgt, og Generalforsamlingen besluttede, at det ikke var nødvendigt med en revisorsuppleant.

8. Evt.

Lone Kiær foreslog, at der kunne arrangeres en holdturnering mellem Young Sharks og Jylland (Esbjerg/Århus). Der var enighed om, at det var en god idé, og Lone ville tale med Sus Vang i Esbjerg om ideen. Ib spurgte i øvrigt forsamlingen, om medlemmerne vil ofre tid, evt. en hel weekend på det, og Ib gjorde opmærksom på, at klubben i hvert fald skal kunne stille med 2-3 hold. Stemningen i salen synes at være, at der er opbakning og interesse i arrangementet.

Durrin gjorde opmærksom på distriktets Generalforsamling den 12. maj 2003 og opfordrede klubbens medlemmer til at møde op og stemme. Durrin nævnte 2 vigtige programpunkter på dagsordenen : alkoholpolitik i dansk bridge og tilgængeligheden af DBF’s klubprogram. Brian Skjønneman bemærkede, at distriktets vedtægter tilsiger, at klubben har 1 stemme for hver 25 medlemmer, som møder op. I givet fald vil Young Sharks, hvis flere end 25 medlemmer møder op, højst kunne have 2 stemmer. Preben Thaarup mente i øvrigt at vide, at der skulle være truffet en hemmelig principbeslutning om genindførelse af muligheden for indtagelse af alkohol ved forbundsturneringer fra 2005, hvor DM-ugen i øvrigt har premiere.

Preben Thaarup spurgte til lokalesituationen for Young Sharks. Henrik Iversen oplyste, at vi ikke bliver smidt ud lige nu

Generalforsamlingen sluttede med, at dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent : Morten Skovsted Eriksen

Comments are closed.

Seneste nyt